Soutěž

Podmínky soutěže

1) Pořadatelem soutěže je Pavel Maryška, IČ 04484525 (dále jen jako Pořadatel)

2) Organizátorem soutěže je Pavel Maryška, IČ 04484525 (dále jen jako Organizátor)

3) Poskytovatelem cen do soutěže je Pavel Maryška, IČ 04484525 (dále jen jako Poskytovatel)

4) Soutěž se řídí podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže (dále jen Pravidla), která popisují práva a povinnosti jejích účastníků a pravidla soutěže.

5) Soutěžícím se stává každá osoba, která splní podmínku soutěže "Jak se zapojit do soutěže" viz aktuální soutěž na našich FACEBOOK stránkách Home on wheels - Czech Republic a která dovršila 18ti let nejpozdeji den před uvedením soutěže.

6) Ukončení soutěže je vždy uvedeno na aktuální soutěži.

7) Výherce soutěže je vždy uveden v novém příspěvku Home on wheels - Czech Republic, kde je za výherce označen. Výherce je dále kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy. Pořadatel, Organizátor a Poskytovatel neodpovídá za nedoručení oznámení vzniku Nároku, za nedoručení Zásilky, za nemožnost navázat s Výhercem kontakt a / nebo za nedoručení další korespondence, pokud důvody spočívají na straně Soutěžícího nebo třetích stran nebo jsou zaviněny vyšší mocí.

8) Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry Výhrami obdobného typu a hodnoty a měnit podmínky předávání Výher v případě, že mu Výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být Soutěžícím předány v souladu s těmito Pravidly; dále si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla včetně Doby platnosti soutěže nebo Soutěž předčasně ukončit.

9) Soutěžícímu nevzniká právní nárok na poskytnutí Výhry a Výhru nelze na Pořadateli vymáhat.

10) Výhry nelze směnit za peníze a/nebo požadovat jiné typy Výher, než je uvedeno v těchto Pravidlech

11) Pořadatel a/nebo Organizátor neodpovídá za dostupnost, funkčnost a kvalitu datových a / nebo hlasových služeb, které Soutěžící využívá.

12) Odpovědnost za vady Výhry se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Soutěžící bude uplatňovat právo z odpovědnosti za případné vady Výhry u Pořadatele.

13) Ze Soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv Soutěžní příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Pořadatele nebo Organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, urážlivé, vulgární nebo jakýmkoliv jiným způsobem odporující dobrým mravům. Pořadatel nebo Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako závadný a případné vydání Výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. Pořadatel a Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do Soutěže anebo vyřadit ze Soutěže Soutěžní příspěvek, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o Soutěžních příspěvcích technicky pro Soutěž nepoužitelných.

14)  Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený Soutěžní příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se Soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný Soutěžní příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a Organizátora a za takové šíření již Pořadatel ani Organizátor neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého Soutěžního příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

15) Pořadatel a/nebo Organizátor není povinen vstoupit do korespondence se Soutěžícím.

16) Pořadatel a/nebo Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této Soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si též právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit a/nebo zrušit Soutěž a její Pravidla.

17) Výherce dává v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; Pořadateli jako správci osobních údajů (dále jen Správce) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) zpracovával tyto osobní údaje: - jméno a příjmení, - úplná adresa pro doručování, - telefonní číslo, - emailová adresa

18) Osobní údaje uvedené v odst. 7.1. Pravidel je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat je za účelem předání Výhry Výherci.

19) V případě, že Soutěžící získá nárok na Výhru, uděluje Správci souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) na internetových stránkách Pořadatele a/nebo na Soutěžních stránkách a/nebo na facebookovém profilu a/nebo na instagramovém profilu Pořadatele.

20) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Výherce uděluje se zpracováním výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně formou doporučeného dopisu, zaslaného na adresu sídla Správce.

21) Výherce bere na vědomí, že podle Nařízení má právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů, - vyžádat si od Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, - požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, - na přenositelnost údajů, - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

22) Požadavek na aktualizaci, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů je účinný okamžikem doručení písemné žádosti Správci.

23) Výherce bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k výmazu osobních údajů, jeho účast v Soutěži končí včetně ztráty nároku na případnou Výhru, byla-li žádost o výmaz doručena před předáním Výhry Soutěžícímu. Bude-li požadavek na výmaz osobních údajů Správci doručen po termínu předání výhry, nemá tato skutečnost vliv na nárok na Výhru.

24) Osobní údaje v rozsahu dle odst. 7.1. budou Správcem zpracovávány po dobu 4 let od data registrace do Soutěže.

25) Soutěžící jsou těmito Pravidly vázáni a účastí v Soutěži se je zavazují dodržovat.

26) Tato Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli nebo Organizátorovi, nikoliv Facebooku.

27) Pravidla a průběh Soutěže se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.